Press "Enter" to skip to content

Elektromagnetno zračenje, zdravlje i deca

Elektromagnetno (EM) zračenje, kao posledica ubrzanog tehnološkog razvoja,danas je verovatno najveća pretnja čovečanstvu i prirodi. Najveća opasnost ovog zagađenja je što ga ne možemo osetiti, njegove negativne zdravstvene posledicese mogu se manifestovati tek nakon dužeg vremesnkog perioda, ali se i često ne dovode u vezu sa samim elektromagnetnim zagađenjem, već sa drugim faktorima (stres, loša ishrana).

Osnovne karakteristike elektromagnetskog (EM) zračenja

Razlikujemo prirodna i veštačka elektromagnetna zračenja. Prirodna zračenja su magnetno polje Zemlje, elektrostatstičko polje atmosfere, prirodna radioaktivnost, sunčeva svetlost i radijacija iz svemira. Veštačka zračenja su ona koja su proizvedena od strane čoveka, a koja možemo okarakterisati kao elektrosmog, odnosno kao još jednu vrstu zagađenja Zemlje. Sva veštačka i prirodna EM zračenja mogu biti promenljiva ili statična polja. Npr. magnetno i električno polje Zemlje su statičke prirode, odnosno imaju konstantan iznos u određenom periodu posmatranja. Iako ova činjenica nije u potpunosti tačna, jer oba polja imaju jake fluktuacije koje zavise o dosta faktora (sunčeve baklje, klimatske prilike).

 

Niskofrekventno područje (do 300Hz), za koje se koristi i sinonim ELF (extreme low frequency), iako ovo nije u potpunosti tačno, iz razloga što ELF označava raspon od 3-30Hz. Ovo područje obuhvata struju koja radi na 50Hz, odnosno emisiju EM zračenja svih elektro uređaja koje koristimo u domaćinstvu i na radnom mestu (računara, televizora, frižidera, bojlera, fena za kosu, itd.), te na elektrodistribucijske sisteme (trafostanice, dalekovode , kućne elektroinstalacije). Slučajno ili namerno, ovo područje obuhvata i frekvencijski opseg moždanih talasa čoveka te tzv. zemljinu rezonantnu frekvenciju (7.83Hz Schumann frekvencija). Niskofrekventni signal teško prodire kroz prepreke (beton) i ljudsko tkivo, ali to nadoknađuje ogromnom snagom, iako ta snaga opada relativno brzo od izvora zračenja.

Visokofrekventno područje (300Mhz- 5000Mhz, koristi se i termin mikrotalasno područje) predstavlja frekventno područje u kojem radi većina današnje tzv. ‘Mainstream’ tehnologije: digitalna televizija, mobilna, wireless i bluetooth komunikacija, DECT bežični kućni telefoni, TETRA sistemi za komunikaciju policije i službi za hitnu pomoć, mikrotalasne rerne i ostali ‘standardi’ za mikrotalasni prenos podataka koji su danas u širokoj upotrebi. Može se reći da većina ljudi danas koristi komunikacijsku, medijsku i zabavnu tehnologiju upravo iz ovog frekventnog područja. Visokofrekventni signal ima karakteristiku da bez problema prodire duboko kroz ljudsko tkivo, ali i kroz razne prepreke (beton), a snaga mu pada s kvadratom udaljenosti od predajnika. Navodno se zbog ove brze degradacije signala repetirori mobilne telefonije postavljaju u gustoj mreži https://orgonitshop.rs/what-we-need-is-more-people-who-specialize-in-the-impossible/(отвара се у новом језичку)po urbanim naseljima.

Različite vrste EM  zračenja

Elektromagnetno zračenje dalje možemo podeliti na jonizujuće i nejonizirajuće. Jonizujuće elektromagnetno zračenje je visokofrekventno zračenje sa tolikom energijom da je u stanju da izbije elektrone iz atoma, odnosno jonizira molekule. U ovo zračenje spadaju ultraljubičasto zračenje, Ks-zraci, gamma vazduha, ali i radioaktivno zračenje. Čak je i službena nauka/medicina morala potvrditi da je ovo zračenje štetno, mutageno i kancerogeno za ljude. Uprkos tome, danas se jonizujuće zračenje i radioaktivne materije koriste u raznim medicinskim dijagnostičkim postupcima, čak i u ‘lečenju’ tumora, gde se zračenjem navodno ubijaju maligne ćelije. Kakvog li apsurda da se kancerogeno jonizujuće zračenje koristi u dijagnozi i tretmanu karcinoma? Elektromagnetna zračenja koja su na nižim frekvencijama od jonizujućeg mogu se dalje klasifikovati kao neionizirajuća zračenja (naponska mreža, mobilni telefoni, bežična komunikacija). Međutim, iako ih ova klasifikacija automatski ne naki način označava kao neopasna zračenja i neionizirajuće elektromagnetna zračenja, veštačka neionizirajuća zračenja pogotovo mogu biti opasna za ljudsko zdravlje.

Elektromagnetna zračenja, bilo ona prirodna ili veštačka (stvorena od ljudskih elektronskih naprava), mogu biti ili štetna ili blagotvorna. Npr. kosmički zraci i svemirsko zračenje štetni su za ljudsko zdravlje. Magnetsko polje Zemlje štiti nas od štetnih posledica takvog zračenja, iako postoje dokazi da su ljudi živeli u pećinama upravo kako bi se sklonili od negativnog uticaja kosmičkog zračenja, verovatno dok je magnetno polje Zemlje bilo slabijeg intenziteta. S druge strane, sunčevo elektromagnetno zračenje donosi život i zdravlje na Zemlju, kao npr. lučenje vitamina D3 kad se čovek izloži suncu.

Termografska prikaz efekata zračenja mobilnog telefona na ljudsku glavu

Sva veštačka EM zračenja, proizvedena od razne tehnike, apriori su štetna za ljudsko zdravlje, jer rade ili u frekventnom spektru naših najosetljivijih organa (mozga), kao što je niskonaponska mreža ili rade blizu rezonantne frekvencije vode od 2.4GHz (npr. sva Wi-Fi tehnologija), koja je pak glavni gradivni element ljudskog tela. Međutim, postoje izuzeci, gde su brojni istraživači dokazali kako izlaganje EM zračenju niskog intenziteta i specifične frekvencije može blagotvorno delovati na zdravlje.

Osim same frekvencije, teško je reći da li nešto drugo uslovljava da li će EM zračenje biti štetno ili blagotvorno. Činjenica je da su sva prirodna blagotvorna EM zračenja, pa i EM zračenje čoveka, broadband, odnosno njihova elektromagnetna emisija se odvija skoro po celom spektru frekvencija ili vrlo velikom delu spektra, te imaju tzv. kontinuirani spektar zračenja. S druge strane, sva štetna veštačka tehnička zračenja imaju diskontinuirani spektar i obično se emituju u uskom frekventnom području, što može nepovoljno delovati na ljudsko zdravlje.

Pogledajte koliko su slična zračenja iz bežične kućne veze ili Wi-Fi-a, mikrotalasne i bežičnih telefona

Neposredni termalni efekat zagrevanja ljudskog tkiva, koji vladajući establišment danas priznaje kao jedini potencijalni rizik veštačkog tehničkog EM zračenja za zdravlje ljudi, a koji je jedini kriterijum za pre navedene iznose dozvoljenog zračenja, u biti predstavlja najmanju opasnost. Iza ovoga se kriju tzv. dugoročni kumulirajući netermalni negativni efekti na ljudsko zdravlje, ali i još jedna skrivena komponenta koja je najopasnija u celoj priči, a to je tzv. informaciona ili skalarna komponenta koja ima najštetnije delovanje na čoveka, ali i sav bio svet (biljke, klima, životnije).

Uticaj elektromagnetnog zračenja na čoveka

100 biliona ćelija ljudskog tela međusobno komunicira putem finih elektromagnetnih signala i kroz biohemijske reakcije. Ti signalni putevi prenose informacije koje se prevode u sve biohemijske i fiziološke procese tela. Neprekidno izlaganje elektromagnetnom zračenju može drastično da iskrivi i narušiti te ćelijske komunikacione puteve, što rezultira abnormalnim ćelijskim metabolizmom i  naposletku  bolešću.

Biološki stres izazvan elektrozagađenjem duboko ugrožava normalnu fiziologiju i međućelijsku komunikaciju. Ćelijske funkcije se narušavaju, ćelijske membrane otvrdnjavaju, hranljive materije ne mogu ući, a toksini ne mogu izaći. Raspad zdravih ćelijskih procesa dovodi do biološkog haosa u našim telima.

Ćelijska apoptoza ili odumiranje ćelija nastalo uticajem UV zračenja, od takvog zračenja nas delimično štiti proces poznat pod nazivom „photo-repear“ no u slučaju prevelike doze zračenja dolazi do mutacija i raka.

Brojna istraživanja uglednih istraživača i institucija navode da postoje ozbiljni negativni efekti na ljudsko zdravlje usled izlaganja i vrlo malim dozama elektromagnetne radijacije (tzv. netermalni efekat EM zračenja).

Popis simptoma i bolesti koje su posledica izlaganja elektromagnetnom zračenju:

 • rak
 • sterilnost
 • spontani pobačaji i urođeni defekti
 • gojaznost
 • gubitak apetita
 • mučnina
 • poteškoće u kretanju
 • sindrom hronične premorenosti
 • nesanica
 • glavobolje
 • teskoba
 • nervoza i razdražljivost
 • depresija
 • poremećaj koncentracije i poteškoće u učenju
 • hiperaktivnost
 • gubitak pamćenja
 • vrtoglavica
 • drhtavica
 • ASD poremećaji autističnog spektra kod dece
 • Alchajmerova bolest
 • oštećenje vida i sluha
 • kožni problemi (osip)
 • kardiovaskularni problemi (aritmija)

Budući da su glavne žlezde tela (hipofiza, hipotalamus, epifiza) smeštene u mozgu, kontinuirana upotreba mobilnih telefona potencijalno može izazvati jake poremećaje sposobnosti hormonske signalizacije. Kad se mobilni telefon prikopča za pojas ili drži u džepu od pantalona, to ambijentalno polje najjače pogađa tkiva i organe kojima je najbliže, posebno u području karlice. Dve studije već su pokazale smanjenje broja spermatozoida kod muških korisnika mobilnih telefona za 30%. Kako sve više žena nosi svoje mobilne telefone prikopčane za pojas i u džepu, ženski reproduktivni organi takođe bi mogli biti ugroženi.

Drastični slučajevi osteorporoze nastaju dugotrajnim izlaganjem zračenja iz mobilnog telefona. Na desnoj strani vidite kost koja je izgubila većinu svoje čvrstoće i materijala.

Naučno istraživanje iz 2009. godine pokazalo je kako nošenje mobilnog telefona u džepu pantalona uništava kosti karlice, tačnije stvara osteoporozu. Muškarci koji su nosili mobilne telefone okačene o opasač ili unutar džepa od pantalona, tokom šest godina ove prakse izgubili su gustinu kostiju karlice. Istraživači su uz pomoć rendgenskih snimaka otkrili kako je kost uvek bila oslabljena na strani na kojoj su učesnici nosili smart telefone.

 1. godine objavljeno je istraživanje kako mobilni telefoni utiču na stvaranje tumora na parotidnim žlezdama. Parotidna žlezda ili zaušna žlezda je najveća od parnih pljuvačnih žlezda. Većim delom leži na čeljusnoj grani, a pokriva zadnju ivicu mišića mastera, njeno telo se nalazi ispred i ispod ušne školjke na obe strane glave. Ova žlezda poznata je po tome da njena infekcija stvara takozvane zaušnjake (zauške) – akutnu virusnu dečju zaraznu bolest. Izraelski naučnici su preko 30 godina istraživali povećanje tumora na parotidnoj žlezdi, između 1970-te i 2006.-te godine broj tumora se povećao za 400%. Dr. Siegal Sadetcki, glavni istraživač senata SAD-a, 2008. godine uspeo je identifikovati glavnog krivca za tumore zaušne žlezde. U njegovom izveštaju stoji kako su mobilni telefoni glavni i najčešći krivci za:
 • 34% povećanja rizika od tumora zaušne žlezde ako se mobilni telefon koristi na regularnoj bazi u vremenu od pet godina.
 • 58% povećanja rizika od tumora zaušne žlezde ako se mobilni telefon koristi sa više od 5500 poziva za vreme ljudskog života.
 • 49% povećanja rizika od tumora zaušne žlezde ako se mobilni telefon koristi više od 266,3 sati tokom ljudskog života.

ELF ili niskofrekventno elektromagnetno zagađenje je ozbiljan problem jer menja Schumannovu rezonancu (7.83Hz) poznatu i kao glas planete. Svi oblici života, od jednostavne ćelije do ljudskih bića, koriste ovaj osnovni frekvencijski spektar kao referentnu tačku. Ljudsko telo koristi te frekvencije (7-9Hz) za regeneraciju i lečenje (poznatiji kao alfa moždani talasi). NASA je otkrila da su se prvi astronauti vratili na Zemlju sa zdravstvenim problemima koji su bili posledica nedostatka ovog polja magnetne rezonance od 7.83Hz.

Schumanova rezonanca je za neke još uvek samo deo New Age mitologije, no zapravo nam je izuzetno važna.

Kako bi proučavao uticaj izostanka Schumann frekvencije na čoveka, profesor R.Vever iz Mak Planck Instituta za fiziologiju u ponašanju Erling-Andechs izgradio je podzemni bunker koji je u potpunosti izolovao spoljna magnetna polja. Studentski volonteri su živeli četiri nedelje u ovom hermetički zatvorenom okolišu. Profesor Vever je zabeležio da su studentima poremećeni cirkadijurne (jednodnevni) ritmovi budnosti/spavanja i da su pretrpeli emocionalnu uznemirenost i glavobolje. Kako su bili mladi i zdravi, nije bilo ozbiljnih zdravstvenih posledica, što ne bi bio slučaj sa starijim osobama ili osobama sa ugroženim imunološkim sistemom. Nakon samo kratkog izlaganja zračenju od 7,8 Hz volonterima se zdravlje opet stabilizovalo.

Kao što vidimo, povezanost čoveka sa Zemljom, odnosno prirodom, može se detektovati i preko elektromagnetnog zračenja moždanih talasa koji rade u istom ritmu kao i sama Zemlja. Ovo čoveku pruža jasniji uvid, bolju orijentisanost, empatiju prema planeti i svim oblicima života na njoj, odnosno pruža mu mogućnost povećane svesti. Nasilno uvođenje masivnog elektromagnetnog zagađenja u tom osetljivom niskofrekventnim području za cilj ima prekinuti ovu vezu čoveka i Zemlje, a posledice za to su višestruko štetne: bolest i propadanje čoveka, te zagađenje i iskorišćavanje zemljinih resursa koje vodi ka konačnoj destrukciji planete. Postavlja se pitanje da li bi mi ljudi mogli i dalje učestvovati u ovoj destrukciji Zemlje i svojoj vlastitoj da je ova veza jaka i neometana od strane ELF elektromagnetnih emisija?

Na Orgonit shop sajtu se možete informisati i pročitati tekstove o izvorima elektromagnetnih zračenja i na koji način utiču na zdravlje ljudi i na naše okruženje u kom živimo. Pored blogova preporučujemo da posetite naš Youtube kanal na kom možete pogledati preko 50 video klipova na temu orgonit iskustava, orgonske energije kao i iskustva sa elektromagnetnim zračenjima.

Na sajtu možete videti sve orgonit cene, iskustva korisnika orgonita, kao i sve orgonite koji su u prodaji. Takođe, možete videti detaljan opis za sve kategorije, kao i proizvode poput orgonit privezak, orgonit piramida, orgonit ogrlica … kao i sve orgnit cene i aktuelene orgonit cene na popustu. Možete nas pratiti na Facebook-u i Instagram-u gde redovno objavljujemo novosti vezane za nove orgonit akcijske cene, orgonit prodaju, iskustva korisnike i sl.

U „Blog“ kategoriji web sajta možete pročitati tekstove na temu elektromagnetnih zračenja, a ukoliko želite da pročitate istraživačke radove na temu orgonske energije, načina delovanja orgonita kao i dostignuća dr Vilhelm Rajha preporučujemo vam da posetite odeljak „KNJIGE“ na web sajtu gde možete besplatno preuzeti i pročitati knjige:

 1. O Vilhelm Rajhu i orgonskoj energiji
 2. Operation Paradise
 3. Orgone and Orgonite Dossier
 4. Jon Logan – Bioenergy and Orgone Matrix Material 2005

KUPUJTE SIGURNO Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih ili skrivenih troškova. Orgonit shop maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama.
EnglishRussianSerbian